מאמרים
גיוס עובדים
זכויות עובדים
חיפוש עבודה
חשיבה חיובית
יומנו של מובטל
יזמות
כספים ופיננסים
מבחן גרפולוגי
מנהיגות
מקום עבודה
ניהול עובדים
עבודה בחו"ל
קורות חיים
קריירה
ראיונות עבודה
תורה פרנסה ויהדות
פרסום
   ירידה של 25 אחוזים במספר המשרות הפנויות
לחץ להגדלה
נמשכת ההאטה בביקוש לעובדים, אך במקביל נרשמה התמתנות בקצב ההרעה בשוק העבודה בישראל. ברבעון השני של שנת 2009 עמד מספר המשרות הפנויות על 15.6 אלף משרות בממוצע ליום, זוהי ירידה של 25% לעומת הרבעון הקודם והרמה הנמוכה ביותר שנרשמה בכל השנים בהם נערך סקר מעסיקים (מאז 1997). 

מאת: משרד התמ"ת
פורסם: 26/07/09 23:53

חלה ירידה של 25 אחוזים במספר המשרות הפנויות במשק ביחס הרבעון הקודם.

 

במאזן התעסוקה השלילי חל שיפור ברבעון הנוכחי (איושי משרות פחות פליטות עובדים), והוא עלה ממאזן שלילי של 32- אלף משרות ברבעון הקודם למאזן של 10.5- אלף ברבעון הנוכחי. השיפור במאזן התעסוקה נובע במיוחד מירידה בהיקף פליטות העובדים, בעיקר בשל ירידה חדה בנכונותם של עובדים לעזוב משרות ביוזמתם וכן מהירידה בהיקף הפיטורים היזומים ע"י המעסיקים. חלה ירדה בשיעור הפסימיות של המעסיקים ביחס לשינויים בפעילות הכלכלית ובכוח אדם בחודשים הקרובים, אם כי הציפיות מצביעות עדיין על ירידה בהיקף הפעילות ובכמות כ"א בחודשים הקרובים.

כך עולה מניתוח שנערך בימים האחרונים במינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת המתבסס על ממצאי סקר מעסיקים לרבעון השני של שנת 2009 במגזר העסקי.

מספר המשרות הפנויות הכולל מנוכה עונתיות, ללא ענפי הבנייה והחקלאות[1], עמד בממוצע יומי על כ- 15.6 אלף משרות, ירידה של 25.1% לעומת הרבעון הקודם וירידה של 70.1% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. 

הירידה במספר המשרות הפנויות ברבעון הראשון של השנה איפיינה במיוחד את הענפים: תחבורה ותקשורת (60%-), שירותי אירוח ואוכל (24%-) ומסחר (19%-).

מספר המשרות שאוישו במהלך חודשי הרבעון הראשון ירד ב- 18.3% בהשוואה לרבעון הקודם לו, בעוד שמספר העובדים שנפלטו ירד ב- 27.6%. כתוצאה מכך, המשיך מאזן התעסוקה (איושי משרות פחות פליטת עובדים) להיות שלילי, אולם השתפר לעומת הרבעון הקודם ועמד על מאזן שלילי (יותר פליטות עובדים מאיושי משרות) של  10.5- אלף משרות.

זוהי עליה לעומת המאזן ברבעון הקודם שעמד על מאזן שלילי של 31.9- משרות, אולם ירידה חדה בהשוואה למאזן חיובי של 8.5 אלף ברבעון המקביל אשתקד. זהו הרבעון השלישי ברציפות בו מאזן התעסוקה שלילי והוא מצביע על כך כי נראה המשך עליה בשיעור האבטלה ברבעונים הקרובים, אם כי בקצב נמוך יותר מזה שראינו ברבעון הראשון, אז עלה שיעור האבטלה בלמעלה מנקודת אחוז.

משך הזמן הממוצע בו משרה היתה פנויה עמד ברבעון השני על 2.8 שבועות בדומה ל- 2.9 שבועות ברבעון הקודם, אולם נמוך יותר בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד אשר היה 4.4 שבועות . ממצא זה בשילוב הירידה במספר המשרות הפנויות מעיד על הרמה הנמוכה של ביקוש לעובדים והקלות במציאת עובדים ואיוש מהיר של משרות פנויות.

אחד הפרמטרים הבוחנים את תחושת הביטחון התעסוקתי של העובדים הינו נכונותם לוותר על משרות ביוזמתם לשם החלפתן באחרות, ככל הנראה טובות יותר. שיעור פליטת העובדים הנעשית מיוזמת העובדים, מתוך סה"כ פליטות העובדים (ביוזמת העובדים + פיטורים), ירד מרמה של 45.7% ברבעון הראשון לרמה של 42.7% ברבעון השני. ממצא זה מעיד על ירידה בביטחון של העובדים ביכולתם להחליף משרות ביוזמתם. כ- 60% מהירידה בפליטות העובדים ברבעון הנוכחי מוסברת בירידה חדה במספר העובדים המוכנים לעזוב משרות ביוזמתם ככל הנראה מתוך החשש של עובדים שלא יוכלו למצוא משרות אחרות טובות יותר. שאר ה- 40% מוסבר בירידה בהיקף הפיטורים מרמה של 83 אלף ברבעון הקודם ל- 70 אלף ברבעון הנוכחי ובהתמתנות בשיעור הגידול של הפיטורים לעומת הקופה טרום המשבר.

ניתוח נתוני הרבעון השני של 2009 מלמד כי הציפיות לגידול בפעילות ולגידול במצבת כח-אדם ברבעון הבא המשיכו להיות שליליות כך שגבר מספרם של המעסיקים הפסימיים על האופטימיים, אם כי השתפרו לעומת הרבעון הקודם. במאזן ציפיות כח-אדם (אחוז הצופים עליה במצבת כח-האדם ברבעון הבא פחות אחוז הצופים ירידה) נרשמה עליה לעומת הרבעון הקודם והוא עמד על 2.9- נקודות אחוז לעומת 4.4- נקודות אחוז ברבעון הקודם, אולם ירידה לעומת הרבעון המקביל אשתקד אז עמד על מאזן חיובי של 3.8 נקודות אחוז. במקביל, נרשם שיפור גם במאזן הציפיות לגידול בפעילות העסקית והוא עמד על 13.4- נקודות אחוז לעומת מאזן שלילי של 25.6-

נקודות אחוז ברבעון הקודם, אולם הוא עדין נמוך משמעותית לעומת הרבעון המקביל אשתקד אז עמד על מאזן חיובי של 2.0 נקודות אחוז.

ראוי לציין כי הציפיות נתפסות כמשתנה מקדים לשינויים במשק ועל כן הן מעידות על מידת ביטחונם של המעסיקים במצב המשק ועל מידת רצונם להמשיך ולגייס עובדים ברבעונים הבאים. ציפיות שליליות מאותת על רמה נמוכה של ביקושים לעובדים, מאזן תעסוקה שלילי ורמה נמוכה של פעילות גם ברבעונים הבאים.

בני פפרמן, מנהל מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת, מבהיר כי בחלק מהמשתנים בשוק העבודה המשיכה ההרעה (משרות פנויות ואיושים ), בעוד שבמשתנים אחרים חלה התמתנות בממדי הירידה שלהם ביחס לרבעונים הקודמים  . במיוחד בולטת התמתנות ניכרת בפליטות עובדים בעקר אלו שביוזמת העובד, אך גם כאלו שהיו ביוזמת המעסיק (פיטורים) . ראויה לציון ההתמתנות במאזן התעסוקה השלילי והירידה במידת הפסימיות של המעסיקים לגבי השינויים הצפויים בפעילות הכלכלית ובכוח אדם. לפי שעה מוקדם לקבוע האם מדובר בסימנים ראשונים לתחילתו של שינוי חיובי בשוק העבודה או שמא מדובר בשינויים חיוביים זמניים שיחזרו להיות שלילים ברבעונים הבאים כפי שמסתמן לא אחת במצבי האטה.

למרות הסימנים החיובים בחלק מהמשתנים ובהם גם במאזן התעסוקה עדיין מדובר בהמשך ההרעה בשוק העבודה, אם כי בקצב מתון יותר מאשר ברבעון הקודם. מכאן ניתן לצפות להמשך העליה בממדי האבטלה אולם בקצב נמוך יותר לעומת הזינוק של מעל לנקודת אחוז ברבעון הראשון של השנה.

 

הירידה הן באיושי המשרות והן בפליטות העובדים מעידה על הקיפאון בו נתון שוק העבודה ועל גמישות נמוכה של השוק בו גם המעסיקים וגם העובדים נמנעים מלקבל החלטות בשל המצב הכלכלי וחסר הוודאות המאפיין אותו.

 

 

לוח 1: הביקוש לעובדים ומדדי תעסוקה ללא ענפי בניה וחקלאות רבעון 2/09 מנוכי עונתיות

 

רבעון שני 2009

באלפים

רבעון ראשון 2009

באלפים

רבעון שני 2008

באלפים

% השינוי לעומת:

רבעון קודם

רבעון אשתקד

משרות פנויות

15.6

20.8

52.1

25%-

70%-

מאזן תעסוקה1)

10.5-

31.9-

8.5

 

 

איושים

111.6

136.7

142.1

18%-

21%-

פליטות

122.1

168.6

133.5

9%-

28%-

מאזן ציפיות:

 

 

 

 

 

כח אדם2

2.9-

4.4-

3.8

 

 

פעילות כלכלית,

13.4-

25.6-

2.0

 

 

 (1) איושי משרות פחות פליטות עובדים  (2) אחוז הצופים עליה במצבת כח-האדם ברבעון הבא פחות אחוז הצופים ירידה

מקור: סקר מעסיקים מינהל מחקר וכלכלה, תמ"ת

 


 

[1] התמונה אינה משתנה באופן מהותי גם בצירוף ענפי הבניה והחקלאות

   תגובות  (6) הוספת תגובה
1.
לא ברור לי משהו... 
יוסי,מרכז (05/08/2009)
2.
מצלמות סקס בוואצפ ושיחות וידאו סקס עם ישראליות  
חן,wafidiv343577@iopmail.com,כל הארץ (05/05/2020)
3.
דרושים לעבודה מהבית 
אפטיל וורקס (20/06/2020)
4.
היי אנחנו עושות שיחות סקס בוואצפ , ומוכרות גם סרטי סקס פרטיים שלנו 
רווית,dogif65055@uhtso.com,כל הארץ (23/06/2020)
5.
אנחנו 3 בנות שעושות שיחות וידאו סקס ומצלמות סקס ומוכרות סרטי סקס פרטיים שלנו בוואצפ: 
רונית,dogif6325055@uhtso.com,כל הארץ (01/07/2020)
6.
אנחנו עושות שיחות אירוטיות חמות ולוהטות ושיחות ארוטיות בוואצפ: 
עדן (12/11/2020)
 
© Copyright 2007. All Rights Reserved. לימודי תעודה מטפלת פיתוח אתרים מפת אתר Designed by scoopsites.net