לימודים
Skip Navigation Links.
פרסום
   הביקוש לעובדים ברבעון הראשון של שנת 2009
לחץ להגדלה
מנהל מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת: נתוני הרבעון הראשון של שנת 2009, מצביעים על המשך ירידה בביקוש לעובדים. הירידה ברבעון הראשון של שנת 2009 פוטרו בממוצע לחודש כ-15 אלף עובדים, פי 2.5 מפוטרים ביחס לממוצע החודשי ברבעון האחרון של שנת 2008.

מאת: משרד התמ"ת
פורסם: 22/04/09 23:36

הביקוש לעובדים ברבעון הראשון של שנת 2009 במגזר העסקי[1]

 

חלה עליה חדה במספר המפוטרים מ- 58 אלף ברבעון הקודם ל- 83 אלף ברבעון הנוכחי. 

הולכת ומחריפה הירידה בביקוש לעובדים במגזר העסקי בישראל. ברבעון הראשון של שנת 2009 עמד מספר המשרות הפנויות על 20 אלף משרות בממוצע ליום, זוהי ירידה של 16% לעומת הרבעון הקודם.  מאז תחלית המשבר(ספטמבר 2008) ירד מספר המשרות הפנויות ב- 56%.

 

במספר המשרות שאוישו חלה ירידה לעומת הרבעון הקודם (11%-) בעוד שבמספר העובדים שנפלטו חלה עלייה (2%). כתוצאה מכך, החריף מאזן התעסוקה השלילי[2] והוא עמד על 31.7- אלף משרות לרבעון. במספר המפוטרים חלה עליה חדה מ- 58 אלף ברבעון הקודם ל- 83 אלף ברבעון הנוכחי. הירידה בביקוש לעובדים וההרעה במצב מאזן התעסוקה הקיפה את כל ענפי המשק ופגעה בעסקים קטנים וגדולים.

 

ציפיות המעסיקים לחודשים הקרובים ביחס להתפתחויות הצפויות בפעילות הכלכלית ובכוח אדם הפכו לשליליות יותר. מכאן שגדל חלקם של העסקים הפסימיים במשק.

כך עולה מניתוח שנערך בימים האחרונים במינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת המתבסס על ממצאי סקר מעסיקים לרבעון הראשון של שנת 2009 במגזר העסקי.

 

מספר המשרות הפנויות הכולל מנוכה עונתיות, ללא ענפי הבנייה והחקלאות[3], עמד בממוצע יומי על כ- 20.1 אלף משרות, ירידה של 15.9% לעומת הרבעון הקודם וירידה של 64.1% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

הירידה במספר המשרות הפנויות ברבעון הראשון של השנה איפיינה במיוחד את הענפים: תעשיה (20%-), מסחר (34%-), שירותים עסקיים (24%-) ושירותי אירוח ואוכל (17%-).

מספר המשרות שאוישו במהלך חודשי הרבעון הראשון ירד ב- 11.1% בהשוואה לרבעון הקודם לו, בעוד שמספר העובדים שנפלטו עלה ב- 1.7%. כתוצאה מכך, המשיך לרדת מאזן התעסוקה (איושי משרות פחות פליטת עובדים) ועמד על מאזן שלילי (יותר פליטות עובדים מאיושי משרות) של  31.7- אלף משרות. זוהי ירידה לעומת המאזן ברבעון הקודם שעמד על מאזן שלילי של 13.8- משרות, וירידה חדה עוד יותר בהשוואה למאזן חיובי של 17.6 אלף ברבעון המקביל אשתקד. מאזן התעסוקה נמצא ברמה הנמוכה ביותר מאז שנת 2001 והוא מסמן כי ייתכן ונראה עלייה משמעותית בשעורי האבטלה כבר ברבעונים הקרובים.

 

ההתמתנות בשוק העבודה מוצאת את ביטויה גם בדיווח מעסיקים על ירידה בקושי לאייש משרות פנויות ועל משך זמן קצר יותר בו נותרות המשרות פנויות בטרם יאוישו. משך הזמן בו משרה היתה פנויה עמד ברבעון הראשון על 2.9 שבועות לעומת 3.8 שבועות ברבעון הקודם ו- 3.3 שבועות ברבעון המקביל אשתקד. ממצאים אלה על משך הזמן המתקצר שבו נותרו המשרות פנויות מצביע על ירידה בקושי למצוא עובדים ועל התחרות הגבוה על כל משרה. הוא יכול לרמז כי גם ברבעונים הבאים נמשיך לראות רמה נמוכה של ביקוש לעובדים.

 

אחד הפרמטרים הבוחנים את תחושת הביטחון התעסוקתי של העובדים הינו נכונותם לוותר על משרות ביוזמתם לשם החלפתן באחרות, ככל הנראה טובות יותר. שיעור פליטת העובדים הנעשית מיוזמת העובדים, מתוך סה"כ פליטות העובדים, ירד מרמה של 60.1% ברבעון הרביעי לרמה של 45.7% ברבעון הראשון. ממצא זה מעיד על ירידה חדה בביטחון של העובדים ביכולתם להחליף משרות ביוזמתם. יתרה מזאת, הוא אף מדגיש את העובדה כי לא רק שחלה עליה בפליטות העובדים ברבעון זה, אלה שרובה של העלייה בא כתוצאה מפיטורין ולא מיוזמת העובדים. מספר הפליטות ביוזמת המעביד ב- 43%, מ- 57.9 אלף ברבעון הקודם, ל- 82.7 אלף ברבעון הנוכחי. ממצא זה מדאיג, שכן אנו מניחים שבתקופה הכלכלית הנוכחית מרבית הנפלטים ביוזמת המעביד יתקשו למצוא עבודה חדשה בתנאים דומים לעבודתם הקודמת.

 

ניתוח נתוני הרבעון הראשון של 2009 מלמד כי הציפיות לגידול בפעילות ולגידול במצבת כח-אדם ברבעון הבא המשיכו להיות שליליות ואף העמיקו, כך שגבר מספרם של המעסיקים הפסימים על האופטימים. במאזן ציפיות כח-אדם (אחוז הצופים עליה במצבת כח-האדם ברבעון הבא פחות אחוז הצופים ירידה) נרשמה ירידה והוא עמד על 4.8- נקודות אחוז לעומת 2.1- נקודות אחוז ברבעון הקודם ומאזן חיובי של 7.6 נקודות אחוז ברבעון המקביל אשתקד. במקביל, נרשמה ירידה חדה עוד יותר במאזן הציפיות לגידול בפעילות העסקית והוא עמד על 25.6- נקודות אחוז לעומת מאזן שלילי של 12.8- נקודות אחוז ברבעון הקודם ומאזן חיובי של 6.8 נקודות אחוז ברבעון המקביל אשתקד.

ראוי לציין כי הציפיות נתפסות כמשתנה מקדים לשינויים במשק ועל כן הן מעידות על מידת בטחונם של המעסיקים במצב המשק ועל מידת רצונם להמשיך ולגייס עובדים ברבעונים הבאים. הירידה החדה בציפיות מאותת על רמה נמוכה של ביקושים לעובדים, מאזן תעסוקה שלילי ורמה נמוכה של פעילות גם ברבעונים הבאים.

 

בני פפרמן, מנהל מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת, מבהיר כי נתוני הרבעון הראשון של שנת 2009, מצביעים על המשך ירידה בביקוש לעובדים. הירידה בביקוש לעובדים לוותה בירידה במשך הזמן שמשרה הייתה פנויה, והדבר מעיד על קיומו של עודף הצע כוח ביחס לצמצום במספר המשרות. זאת ועוד, במקביל גדל מאוד מאזן התעסוקה השלילי ברבעון הראשון ביחס לרבעון הרביעי אשתקד.

בדיקה של מספר המפוטרים (הפסקות עבודה ביוזמת המעסיקים) מעידה כי בשני הרבעונים האחרונים, מאז החלה האטה בשוק העבודה, גדל מאוד אחוז המפוטרים ביוזמת המעסיקים ובסה"כ פוטרו בתקופה זו בשל המשבר 60 אלף עובדים. ברבעון הראשון של השנה פוטרו בממוצע לחודש כ-15 אלף עובדים, פי 2.5 מפוטרים ביחס לממוצע החודשי ברבעון האחרון של שנת 2008.

 

התרחבות הציפיות הפסימיות של המעסיקים יחד עם המשך ההאטה הצפויה בכלכלה העולמית מחזקת את ההערכה שצפויה כבר ברבעון הנוכחי והבאים אחריו התרחבות משמעותית בממדי האבטלה בישראל. יצויין כי תחילתו של הגידול באבטלה מצא את ביטויו כבר בנתוני האבטלה של חודש ינואר 2009 שהגיע ל- %6.8. על פי הערכתנו שיעור האבטלה ברבעון הראשון יגיע לפחות מ - %7.5 בהשוואה ל- 6% לפני כחצי שנה על פי נתוני הלמ"ס.

 

לוח 1: הביקוש לעובדים ומדדי תעסוקה ללא ענפי בניה וחקלאות רבעון 1/09 מנוכי עונתיות

 

רבעון ראשון 2009

באלפים

רבעון רביעי 2008 באלפים

רבעון ראשון 2008

באלפים

% השינוי לעומת:

רבעון קודם

רבעון מקביל אשתקד

משרות פנויות

20.1

23.9

56.1

16%-

64%-

מאזן תעסוקה1)

31.7-

13.8-

17.6

 

 

איושים

121.9

137.2

133.7

11%-

9%-

פליטות

153.5

151.0

116.1

2%

32%

מאזן ציפיות:

 

 

 

 

 

כח אדם2 , בנקודות אחוז

4.8-

2.1-

7.6

 

 

פעילות כלכלית, בנקודות אחוז

25.6-

12.8-

6.8

 

 

 (1) איושי משרות פחות פליטות עובדים

(2) אחוז הצופים עליה במצבת כח-האדם ברבעון הבא פחות אחוז הצופים ירידה

 

 

 

[1] מדובר בנתונים סופים לאחר האומדן המוקדם שערכנו בתחילת חודש מרץ

[2] יותר פליטות עובדים מאיושי משרות

[3] התמונה אינה משתנה באופן מהותי גם בצירוף ענפי הבניה והחקלאות

   תגובות  (4) הוספת תגובה
1.
היי מאמי אנחנו עושות שיחות סקס בוואצפ, ומוכרות גם סרטי סקס 
נורית,rajik57423429@psk3n.com,כל הארץ (10/06/2020)
2.
אנחנו עושות שיחות וידאו חמות בוואצפ מאמי, שלח לנו הודעה בוואצפ  
נטע,koyafo3324001@trysubj.com,כל הארץ (07/07/2020)
3.
אנחנו עושות שיחות אירוטיות חמות ולוהטות ושיחות ארוטיות בוואצפ: 
רותם (12/11/2020)
4.
היי אנחנו עושות שיחות וידאו חמות ומצלמות אירוטיות ומוכרות סרטונים פרטיים שלנו בוואצפ: 
מרינה,nofoxom613@lidte.com (24/02/2021)
 
© Copyright 2007. All Rights Reserved. לימודים לימודי תעודה קידום אתרים מפת אתר Designed by scoopsites.net