לימודים
Skip Navigation Links.
פרסום
   ירידה חדה בהיקף הפיטורים
לחץ להגדלה
זאת הפעם הראשונה מזה שנה בה נרשם מאזן תעסוקה חיובי לאחר ארבעה רבעונים רצופים של מאזן תעסוקה שלילי. מספר המשרות הפנויות מ- 24.1 אלף משרות בממוצע יומי ברבעון השלישי ל- 27.1 אלף משרות ברבעון הרביעי, גידול של כ- 12%...

מאת: משרד התמ"ת
פורסם: 13/01/10 23:44

 

שיפור משמעותי במאזן התעסוקה, ירידה חדה בהיקף הפיטורים ועליה בביקוש לעובדים נרשמו ברבעון הרביעי של 2009.

 

מניתוח הנתונים לרבעון הרביעי של השנה מצביע על עליה חדה במאזן התעסוקה והוא עומד על מאזן חיובי של 27.0 אלף משרות לעומת מאזן שלילי של 6.3- אלף ברבעון הקודם.

 

שיפור משמעותי במאזן התעסוקה, ירידה חדה בהיקף הפיטורים ועליה בביקוש לעובדים נרשמו ברבעון הרביעי של 2009- כך מסר מנהל מינהל תכנון וכלכלה במשרד התמ"ת בני פפרמן.

 

מניתוח הנתונים לרבעון הרביעי של השנה מצביע על עליה חדה במאזן התעסוקה (איושי משרות פחות פליטות עובדים)  והוא עומד על מאזן חיובי של 27.0 אלף משרות לעומת מאזן שלילי של 6.3- אלף ברבעון הקודם. זאת הפעם הראשונה מזה שנה בה נרשם מאזן תעסוקה חיובי לאחר ארבעה רבעונים רצופים של מאזן תעסוקה שלילי.

ניתוח הביקוש לעובדים מצביע על המשך הגידול במספר המשרות הפנויות מ- 24.1 אלף משרות בממוצע יומי ברבעון השלישי ל- 27.1 אלף משרות ברבעון הרביעי, גידול של כ- 12%.  זהו הרבעון השני ברצפיות בו נרשם שיפור במספר המשרות הפנויות, אולם הוא עדין נמוך משמעותית לעומת רמות הביקוש לעובדים בהן חזינו בשנים 2006 – 2008..

במספר פיטורי העובדים נרשמה ירידה חדה ברבעון הנוכחי לרמה של 40 אלף לעומת 61 אלף ברבעון הקודם ו- 76 אלף ברבעון המקביל אשתקד.

ציפיות המעסיקים ביחס לשינויים בפעילות הכלכלית ובכוח אדם בתקופה הקרובה המשיכו להשתפר והפכו לאופטימיות לראשונה מזה שנה.

כך עולה מניתוח שנערך בימים האחרונים במינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת המתבסס על ממצאי סקר מעסיקים לרבעון הרביעי של שנת 2009 במגזר העסקי.

 

1. מספר המשרות הפנויות הכולל מנוכה עונתיות, ללא ענפי הבנייה והחקלאות[1], עמד ברבעון הרביעי בממוצע יומי על כ- 27.1 אלף משרות, עליה של 12.4% לעומת הרבעון הקודם ושל 6.3% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

העליה במספר המשרות הפנויות ברבעון הרביעי של השנה אפיינה במיוחד את ענפי התחבורה ותקשורת (170%), בריאות (41%) ומסחר (21%).
משך הזמן הממוצע בו משרה היתה פנויה עמד ברבעון השני על 3.9 שבועות, עליה לעומת 3.2 שבועות ברבעון הקודם.

 

2. מספר המשרות שאוישו במהלך חודשי הרבעון הרביעי עלה לכ- 121.5 אלף איושי משרות  מרמה של  105.9 אלף משרות שאוישו בכל חודשי הרבעון הקודם. העלייה באיושים הינה בהיקף של  15.6 אלף משרות, דהיינו עליה של 14.7% בהשוואה לרבעון הקודם.  בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד נרשמה ירידה של 10.7%, אז עמדו איושי המשרות במהלך הרבעון על 136.1 אלף.

3. מספר פליטות העובדים ירד ברבעון הרביעי של 2009 לרמה של כ- 94.5 אלף עובדים  בהשוואה ל- 112.2 אלף בכל חודשי הרבעון הקודם, ירידה של 17.7 אלף נפלטים ברבעון הרביעי ביחס לרבעון הקודם לו, שהוא ירידה של 15.8% במספר פליטות העובדים.

4. בשל המגמות שהסתמנו באיוש משרות ובפליטת עובדים ברבעון הרביעי של שנת 2009, הפך מאזן התעסוקה(איושי משרות פחות פליטות עובדים) לחיובי ברמה של 27.1 אלף משרות. זוהי הפעם הראשונה השנה  בו מאזן התעסוקה הוא חיובי לאחר ארבעה רבעונים רצופים של מאזן תעסוקה שלילי.  זהו שיפור משמעותי לעומת המאזן השלילי של 6.3- אלף משרות ברבעון הקודם ושל המאזן השלילי של 16.2- אלף ברבעון המקביל אשתקד.

5. ברבעון האחרון חזינו בירידה חדה בהיקף הפיטורים לרמה של 40.3 אלף מרמה של 61 אלף ברבעון השלישי, ירידה של 34%. לעומת הרבעון המקביל אשתקד שסימן את תחילת המשבר בשוק העבודה הירידה  בולטת עוד יותר, ירידה של 47% מרמה של 76.5 אלף.  במקביל לירידה בפיטורי העובדים חזינו גם בעלייה בביטחון התעסוקתי של העובדים . העלייה באה לידי ביטוי בעליה בשיעור הפליטות ביוזמת  העובדים מתוך סך פליטות (פיטורין וביוזמת עובד) לרמה של 57.3% לעומת רק 45.6% ברבעון הקודם.

 

6.  ניתוח נתוני הרבעון הרביעי של 2009 מלמד כי הציפיות לגידול בפעילות ולגידול במצבת כח-אדם ברבעון הבא המשיכו להשתפר מזה רבעון שלישי ברציפות ולראשונה מזה למעלה משנה הפכו שתיהן לחיוביות. במאזן ציפיות כח-אדם (אחוז הצופים עליה במצבת כח-האדם ברבעון הבא פחות אחוז הצופים ירידה) נרשמה עליה חדה והוא יעמוד על 7.2 נקודות אחוז לעומת 1.5 נקודות אחוז ברבעון הקודם ומאזן שלילי של 2.2- נקודות אחוז ברבעון המקביל אשתקד. במקביל, נרשמה גם עליה חדה גם במאזן הציפיות לגידול בפעילות העסקית והוא עמד על 7.4 נקודות אחוז לעומת מאזן שלילי של 3.2- נקודות אחוז ברבעון הקודם ומאזן  של 12.6- נקודות אחוז ברבעון המקביל אשתקד.

ראוי לציין כי הציפיות נתפסות כמשתנה מקדים לשינויים במשק ועל כן הן מעידות על מידת ביטחונם של המעסיקים במצב המשק ועל מידת רצונם להמשיך ולגייס עובדים ברבעונים הבאים. המאזן החיובי של הציפיות ומגמת העלייה בציפיות הנמשכת מזה שלושה רבעונים מאותתים על שיפור בביקושים לעובדים ובפעילות הכלכלית גם ברבעונים הבאים.

 

בני פפרמן, מנהל מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת, מבהיר כי במרבית מהמשתנים אחריהם אנו עוקבים בשוק העבודה חל שיפור משמעותי ברבעון האחרון, במיוחד בולט השיפור בעליה במאזן התעסוקה, ציפיות המעסיקים ואיושי המשרות וירידה בהיקף הפיטורים ובפליטות העובדים. זהו הרבעון השלישי ברציפות בו נרשם שיפור ברמת המשרות הפנויות, מאזן התעסוקה והציפיות וייתכן  כי אנו ניצבים בפני שינוי מגמה בשוק העבודה.

למרות הסימנים החיובים בחלק מהמשתנים ובהם גם במאזן התעסוקה עדיין מדובר ברמה נמוכה מאוד של משרות פנויות, יחסית לשנות הצמיחה האחרונות (2006-2008). ניכר כי עדיין קל היום למעסיקים לאייש משרות לעומת השנים האחרונות ועל כן השיפור בשוק העבודה התבטא בעיקר בשיפור במאזן התעסוקה אבל בעליה מתונה יחסית במשרות הפנויות. לאור העליה החדה במאזן התעסוקה, ניתן לצפות לבלימת מגמת העלייה בשיעור האבטלה ואולי אף לתחילת ירידה מתונה בשיעורי אלו כפי שכגם נרשמה בנתוני האבטלה האחרונים של הלמ"ס.

 

לוח 1: הביקוש לעובדים ומדדי תעסוקה ללא ענפי בניה וחקלאות רבעון 4/09 מנוכי עונתיות

-

רבעון רביעי 2009

באלפים

רבעון שלישי 2009 באלפים

רבעון רביעי 2008

באלפים

% השינוי לעומת:

רבעון קודם

רבעון מקביל אשתקד

משרות פנויות

27.1

24.1

25.5

12.4%

6.3%

איושים

121.5

105.9

136.1

14.7%

10.7%-

פליטות

94.5

112.2

152.3

-15.8%

-37.9%

מאזן תעסוקה1)

27.0

-6.3

-16.2

 

 

מאזן ציפיות:

 

 

 

 

 

כח אדם2 , בנקודות אחוז

7.2

1.5

2.2-

 

 

פעילות כלכלית, בנקודות אחוז

7.4

3.2-

12.6-

 

 

 (1) איושי משרות פחות פליטות עובדים  (2) אחוז הצופים עליה במצבת כח-האדם ברבעון הבא פחות אחוז הצופים ירידה

מקור: סקר מעסיקים מינהל מחקר וכלכלה, תמ"ת[1] התמונה אינה משתנה באופן מהותי גם בצירוף ענפי הבניה והחקלאות

   תגובות  (0) הוספת תגובה
 
© Copyright 2007. All Rights Reserved. לימודים לימודי תעודה קידום אתרים מפת אתר Designed by scoopsites.net